TIETOSUOJA-JA REKISTERISELOSTE

 

 

1) REKISTERINPITÄJÄ

 

Pamacomp Oy

(y-tunnus 2944041-3)

Maaherrantie 12

83460 Harinjärvi

 

2) YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Marko Miettinen. pamacompoy@outlook.com

Pamacomp Oy
Osoite: Maaherrantie 12, 83460 Harinjärvi
Puhelin: +358 50 4714000
Sähköposti: pamacompoy@outlook.com

 

3) REKISTERI

Pamacomp Oy:n Asiakasrekisteri

 

4) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

 

5) KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

a. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä      tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a); 

b. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

c. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

 

6) REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

(1) nimi

(2) y-tunnus

(3) sähköpostiosoite

(4) puhelinnumero

(5) osoite

(6) laskutusosoitteet, laskutukset ja maksusuoritukset

(7) suoramarkkinointiluvat ja-kiellot

 

7) SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää markkinointitarkoituksiin myös

muista käytettävissä olevista julkisista tai yksityisistä

rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia

tekniikoita.

 

8) HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan 2 vuoden välein pidettävillä arvioinneille ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kuuden vuoden jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

 

9) HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (vastaanottajaryhmät) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

10)TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

11) TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 

12) REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

(1)  oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (1) käsittelyn tarkoitukset; (2) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (3) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (4) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (5) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (6) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (7) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (1)–(7) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;

(2)  oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

(3) oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

(4) oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (1) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (2) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (3) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten;(4) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (5) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

(5) oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (1) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (2) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (3) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (4) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

(6) oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

(7) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

13) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Pamacomp Oy suojaa rekisterien tietoja parhaansa mukaan.

Jos Pamacomp Oy epäilee tietomurtoa, niin Pamacomp Oy

ilmoittaa siitä viipymättä asiakkaille, joihin tietomurto on

kohdistunut ja kertoo mihin toimenpiteisiin asian

johdosta on ryhdytty.

Pamacomp Oy pyrkii pitämään tätä tietosuojaselostetta ajan

tasalla.

 

14) TIETOJEN SUOJAUS

Pamacomp Oy:n Ravintolalaite verkkokauppa on SSL-suojattu.

Sähköinen asiakasrekisteri säilytetään luottamuksellisena

Pamacomp Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä.

Toiminnanohjausjärjestelmä on palveluntarjoajan pilvipalvelussa Suomen

sisällä ja palveluntarjoaja on sertifioitu ISO 27001 tietoturvastandardilla.

Pamacomp Oy ja pilvipalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan

säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

15) EVÄSTEET

Pamacomp Oy käyttää sivuillaan evästeitä eli cookie-toimintoa.

Sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka voi käyttää

omia evästeitään sivuilla palvelun tuottamiseen.

Evästeet ovat tarpeellisia sivujen ja tarjottujen palveluiden

asianmukaiselle toiminnalle.

 

16) IP-OSOITTEET

Pamacomp Oy:n sivuilla käyvien IP-osoitteet tallentuvat järjestelmien

logeihin ja niitä käytetään tilastointiin ja virheselvityksiin.

 

17) LINKIT TOISIIN WWW-SIVUSTOIHIN

Pamacomp Oy:n ylläpitämillä sivuilla on linkkejä ulkopuolisten

tahojen ylläpitämille verkkosivuille. Pamacomp Oy ei vastaa

näiden ulkopuolisten sivujen turvallisuudesta, sisällöstä eikä

kyseisillä sivuilla kerätyistä tiedoista.

Pamacomp Oy:n ylläpitämillä sivuilla on sosiaalisen median

toimintoja (esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter yms.).

Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet

joita kukin toiminto tahollaan käyttää.